Terenuri cu destinații agricolă și pentru construcții

Lista documentelor necesare pentru evaluare:

  • Date despre beneficiarul serviciilor de evaluare:
    • Pentru persoane juridice: denumirea deplină, extras din registrul persoanelor juridice, certificat de înregistrare a persoanei juridice
    • Pentru persoane fizice: numele şi prenumele beneficiarului, contacte telefonice, codul personal, seria  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinul de identitate
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă, certificat de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
  • Planul cadastral al lotului
  • Extras din Registrul bunurilor imobile

 

Termenul de efectuare a raportului de evaluare: 1-2 zile lucrătoare din momentul inspectării bunului.