PAC II

Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii (UIPAC) este o instituție publică creată pe lângă Ministerul Economiei (Hotărârea Guvernului nr. 895 din 25.08.2005) pentru gestionarea fondurilor acordate Guvernului Republicii Moldova de către donatorii internaţionali în scopul îmbunătățirii mediului antreprenorial și implicit, dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova.

 

În perioada 2006-2013 UIPAC a implementat cu succes un proiect-pilot de ameliorare a competitivităţii (PAC), în valoare de 38,3 mln. USD, sumă acordată de Asociația Internațională de Dezvoltare (Banca Mondială) și Guvernul Japoniei. Obiectivul principal al PAC a fost oferirea asistenţei tehnice şi finanţării investiţionale pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor din Moldova prin implementarea reformei regulatorii și îmbunătățirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calității, accesul la finanțare şi sprijinirea întreprinderilor care solicită implementarea sistemelor de management al calității și de dezvoltare a afacerii.

 

În anul 2014, Ministerul Economiei cu sprijinul Băncii Mondiale au lansat cel de-al doilea proiect pentru ameliorarea competitivității (PAC II) în valoare de cca. 45 mln USD, gestionarea căruia a fost transmisă de asemenea UIPAC. Acest program va fortifica rezultatele proiectului de ameliorare a competitivității (PAC I), având ca obiectiv îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor autohtone, în special a întreprinderilor mici și mijlocii prin perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniul activității de întreprinzător, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, şi, în consecință și pe noi pieţe de desfacere.

 

Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, proiectul va fi implementat în perioada 2015 – 2019.

 

Sursele de finanțare alocate de Banca Mondială sunt Creditul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (IDA) în valoare de 15 mln. $ și Creditul Băncii Internaționale de Reconstrucție pentru Dezvoltare (BIRD) în valoare de 30 mln.$. Proiectul include următoarele componente:

 • Linia de Credit din cadrul proiectul PACII
 • Granturi de co-finanțare

 

Linia de Credit din cadrul proiectul PACII

Beneficiar

Beneficiari ai proiectului sunt întreprinderi private înregistrate pe teritoriul RM cu o pondere a capitalului de minim 75% capital privat şi sunt angajate în exportul produselor agricole sau a activităţilor de procesare non agricole.

Întreprinderile ce procesează/ambalează produsele agricole, fabrică sau desfăşoară alte activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea veniturilor din export (inclusiv noii şi viitorii exportatori).

Întreprinderile care activează de cel puţin 24 luni.

Activități eligibile
 • Exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării ( inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău);
 • Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanta), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi;
 • Exportatorii indirecți vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare;
 • Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit.
Suma împrumutului
 • Pentru cheltuieli investiţionale – până la 800 000 EURO.
 • Pentru cheltuieli destinate capitalului circulant – până la 500 000 EURO.

Cu CONDIŢIA – suma cumulativă a tuturor creditelor acordate pe un singur solicitant este de 800 000 EUR.

Termenul de creditare
 • Până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant).
 • 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent.

Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi - nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

Perioada de grație Se negociază cu băncile intermediare, depinde de specificul activităților finanțate.
Mijloacele circulante Suma de până la 500 000 EURO sau echivalentul în MDL sau USD.
Contribuția proprie

Nu mai puţin de 20% din valoarea proiectului investiţional materializată în bunuri materiale sau mijloace băneşti

În unele cazuri pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului.

Rata dobânzii Pentru perioada semianuală procentuală 1 octombrie 2016-31 martie 2017, pentru băncile participante intermediare rata de recreditare a fondurilor Liniei de Credit este stabilită pentru USD-2,88%, pentru Euro-1.43% și pentru MDL-8,0% anual. Pentru transparenta costurilor ratele de recreditare de stat pentru intermediarii financiari, băncile participante, sunt plasate pe pagina web a Ministerului Finanțelor.
Instituțiile financiare participante
 • BC „Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”SA;
 • BC „Procreditbank”SA;
 • BC „Comertbank”SA;
 • BC „Fincombank”SA.
Granturi de co-finanțare
Beneficiar

IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați. Întreprinderile pot fi considerate eligibile dacă vor prezenta un proiect de îmbunătățire a afacerii ce demonstrează sporirea competitivității la export. Prioritate vor avea IMM din sectoarele:

 • produse alimentare şi băuturi;
 • produse electronice şi mecanice;
 • textile şi îmbrăcăminte;
 • tehnologii informaționale și externalizarea proceselor de afaceri.
Activități eligibile

O întreprindere privată poate deveni beneficiar dacă:

 • achită cel puţin 50% din costul serviciilor
 • exportă sau doreşte să exporte
 • are maximum 249 angajaţi
Activități neeligibile
 • serviciile de dezvoltare contractate şi/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea acordului de grant
 • solicitările de grant pentru acţiunile (retroactive) care au fost deja finalizate;
 • cheltuielile de TVA, achiziţiile de echipamente, salariile personalului, arenda spaţiilor, alte costuri operaţionale.
Suma finanțării / grantului Grantul va acoperi PÂNĂ LA 50% din costul proiectului Beneficiarului, dar nu mai mult de 200 000 MDL per Beneficiar.
Contribuția proprie 50% din costul proiectului sau mai mult, pentru proiecte ce depășesc suma de 400 000 lei.
Exemple de servicii de dezvoltare
 • Analiza pieţei şi planificare: cercetare, studii, dezvoltarea strategiei, branding, materiale promoţionale, design, pagină web;
 • Planificarea dezvoltării: planificarea strategică şi a afacerilor, planificarea extinderii/diversificării, analiza costurilor, managementul financiar;
 • Reorganizare/restructurare: dezvoltare organizaţională, managementul resurselor umane, sistem de vânzări/distribuţie, management logistic;
 • Dezvoltarea imaginii corporative (identitate de brand, logo, etc.);
 • Dezvoltarea designului de ambalaj şi etichetă;
 • Sisteme informaţionale computerizate financiare / de management: sistem informaţional de management financiar, sisteme CRM sau ERP;
 • Sisteme de producţie computerizate: proiectare asistată de calculator(CAD), producţie asistată de calculator (CAM), modelare;
 • Managementul calităţii şi certificare: ISO, analiza riscurilor şi a punctelor critice de control (HACCP);
 • Identificarea parteneriatelor: furnizor, clienţi, gestionarea vânzărilor;
 • Alte servicii relevante pentru îmbunătăţirea competitivităţii la export.
Documentele necesare
 • formularul de solicitare grant
 • copia certificatului de înregistrare
 • extrasul din Registrul de Stat
 • raportul financiar
 • certificatul bancar
 • certificatul privind lipsa datoriilor

Dosarul trebuie să fie prezentat şi aprobat,înainte de semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de consultanţă.

În termen de maxim şase săptămâni veţi fi informat despre rezultatele evaluării.